LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Bogusław Sujkowski

14/07/1900 – 05/12/1964

IMIĘ:  Bogusław

 

NAZWISKO: Sujkowski

 

IMIĘ OJCA: Antoni

 

IMIĘ MATKI: Helena

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Chmieleńska

 

DATA URODZENIA: 14/07/1900

 

MIEJSCE URODZENIA: Warszawa

 

DATA ŚMIERCI: 05/12/1964

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Bydgoszcz

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Bogusław Sujkowski uczęszczał do Szkoły Realnej W. Wróblewskiego, gdzie w 1918 r. złożył egzamin dojrzałości. W 1918 r. rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Studia te ukończył w 1923 r., uzyskując dyplom inżyniera leśnika. Pracę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Hoża w Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie. Następnie pracował jako leśnik w Glinnie nieopodal Warszawy. W latach 1924–1929 był zatrudniony w referacie nasiennictwa w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Pierwszego lutego 1929 r. objął stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Chylonia, wówczas w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. W latach 30. uzyskał tytuł magistra nauk leśnych. Nadleśnictwem Chylonia kierował aż do wybuchu II wojny światowej.

Po zakończeniu wojny i powrocie do Polski Bogusław Sujkowski zgłosił się do służby w Administracji Lasów Państwowych. Jego pierwszym zadaniem była organizacja Nadleśnictwa Szubin. W skład nowoutworzonego nadleśnictwa wchodziły głównie lasy prywatne, przejęte po wojnie na rzecz Skarbu Państwa. Organizację Nadleśnictwa wykonał w trudnych powojennych warunkach. 6 lipca 1946 r. został powołany na stanowisko inspektora obwodowego Lasów Państwowych, pełniąc do końca października również obowiązki nadleśniczego. W 1948 roku objął stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz, a od 1951 r. do śmierci w grudniu 1964 r. był nadleśniczym Nadleśnictwa Jachcice.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

We wrześniu 1939 r trafił do niemieckiej niewoli. Przebywał w obozach jenieckich dla polskich oficerów w Oflagach Gross-Born, Neubrandenburg i Prenzlau. Piątego lutego 1945 r. obóz jeniecki został wyzwolony przez wkraczające oddziały I Armii Wojska Polskiego i Sujkowski powrócił do domu.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Jeszcze jako uczeń szkoły średniej Bogusław Sujkowski związał się z Polską Organizacją Wojskową (POW). W 1919 r. przerwał studia wstępując jako ochotnik do wojska polskiego. Brał udział w wojnie w latach 1919–1920. Za udział w wojnie został awansowany na stopień sierżanta oraz odznaczony Medalem Niepodległości i Krzyżem Walecznych. W 1928 r. po odbyciu szkolenia wojskowego został awansowany na stopień podporucznika rezerwy.

3 września 1939 r wstąpił ochotniczo do wojska i jako oficer rezerwy walczył w obronie Gdyni i Wybrzeża w Morskiej Brygadzie Obrony Narodowej. W dniu 19 września 1939 r. na Oksywiu jednostka wojskowa poddała się i został wzięty do niemieckiej niewoli.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Medal Niepodległości
Krzyż Walecznych
Srebrny Krzyż Zasługi

Bogusław Sujkowski za swoją pracę zawodową oraz działalność literacką otrzymał również szereg odznaczeń i nagród. W 1958 r. otrzymał Nagrodę Miasta Bydgoszczy, a w 1960 r. – Nagrodę Tygodnika „ Pomorze”, w 1961 r. nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy za powieść „Strzała z Diabelskiego Herbu” wyróżnioną w konkursie na powieść o ziemi kujawskiej i pomorskiej, zorganizowanym przez Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy i Wydawnictwo Morskie.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wielką pasją Bogusława Sujkowskiego było pisarstwo. Już w 1930 r. ukazała się jego pierwsza książka „Garść wspomnień piechura” (przeżycia własne z lat 1919–1920). Dwa lata przed II wojną światową wydał książkę „Może już jutro…”. Dwie kolejne, złożone w wydawnictwie Gebethnera i Wolfa, zniszczyła wojna. Gdy Sujkowski przebywał w niewoli w obozach jenieckich, skrystalizowały się jego poglądy na powieść historyczną. Pomogły mu w tym uwagi i opinie pisarzy i krytyków literackich, którzy również znaleźli się w oflagach. Tam też zaczął pisać pierwsze powieści historyczne. Temu gatunkowi literackiemu pozostał wierny. Wydał ponad dwadzieścia książek osnutych na tle wydarzeń z historii Polski, historii starożytnej i powszechnej. Ważniejsze z nich to: „Bolko zapomniany”, „Wyszczerbione topory”, „Lisowczycy”, „Liście koka”, „Nie bogowie”, „Dziewice słońca” i „Jantarowy szlak”. Pozostawił kilka powieści dotąd niepublikowanych, a także tom wspomnień z niemieckich oflagów zatytułowany „Listy nie wysłane”. Teksty niewydanych utworów znajdują się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy.

Rok po śmierci pisarza ukazała się powieść „Jantarowy szlak” (1965), spinająca niejako, jak klamrą, dwa cykle tematyczne: utwory na tle historii Polski i historii starożytnej.
Sujkowski nie stronił od podejmowania w prozie tematyki współczesnej. W powieści „Srebrne obrączki” w pewnym sensie spłacił swój dług wobec środowiska; jej bohaterami są bowiem leśnicy.

24 października 1930 r. Sujkowski zawarł związek małżeński z Cecylią Choina. Państwo Sujkowscy mieli jedyną córkę Krystynę (ur. 12 grudnia 1936 r.). Krystyna Sujkowska-Olszewska jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wraz z mężem i rodziną mieszka w Toruniu.

Zmarł w Bydgoszczy 5 XII 1964 r.

Jedna z bydgoskich ulic na osiedlu Błonie nosi imię Bogusława Sujkowskiego.

Skany / fotografie:

1. Bogusław Sujkowski

Źródło: Biuletyn RDLP w Toruniu 1(62) 2012