LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Teodor Chlebosz

13/04/1898 – 14/01/1956

IMIĘ:  Teodor

 

NAZWISKO: Chlebosz

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 13/04/1898

 

MIEJSCE URODZENIA: Königshütte (Chorzów)

 

DATA ŚMIERCI: 14/01/1956

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Bydgoszcz

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Po ukończeniu szkoły podstawowej Teodor Chlebosz podjął decyzję o dalszym kształceniu, wybierając zawód leśnika i kształcąc się w Nadleśnictwie Koszęcin na Śląsku. Po I wojnie światowej powrócił do pracy w leśnictwie – pracował w Nadleśnictwie Jamy jako leśnik leśnictwa Rudniki.

16 marca 1922 r. Teodor Chlebosz został przeniesiony do Nadleśnictwa Chociński Młyn w powiecie chojnickim, na stanowisko leśniczego leśnictwa Żychce. Od tego momentu czynnie angażował się w miejscowe życie społeczne, miedzy innymi organizując coroczne obchody Święta Lasu. Teodor Chlebosz był także długoletnim członkiem Związku Leśników. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoją służbę i pracę.

Po zakończeniu II wojny światowej usiłował powrócić do pracy w leśnictwie, był jednak wielokrotnie szykanowany przez UB, które uniemożliwiało mu pracę. Co tydzień był wzywany na przesłuchania do Chojnic. Pod naciskiem władz i by móc utrzymać posadę w 1949 r. wstąpił do PZPR, ale już w 1951 r. wyrzucono go za anty partyjność. Odebrano mu także prawo do posługiwania się bronią.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

W trakcie masowych aresztowań członków „Gryfa Pomorskiego” Teodora Chlebosza wezwano na policję w Kornem, pow. Kościerzyna. 17 kwietnia 1944 r. został aresztowany i początkowo osadzony w więzieniu w Chojnicach, a następnie w Gdańsku. W czerwcu 1944 r. wywieziony został do obozu koncentracyjnego Stutthof i osadzony jako więzień polityczny, otrzymując numer obozowym 36560. W obozie przebywał do dnia ewakuacji tj. 25 stycznia 1945 r. Do domu powrócił 18 marca 1945 r. w bardzo złym stanie zdrowia.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Zaświadczenie mobilizacyjne otrzymał 20 lipca 1938 r. z Powiatowej Komendy Uzupełnień w Starogardzie Gdańskim. Nie wydano mu jednak karty mobilizacyjnej zobowiązującej do zgłoszenia się w razie wybuchu wojny. W pierwszych dniach września 1939 r. jak większość mieszkańców Pomorza Gdańskiego zajmujących państwowe stanowiska, ukrywał się w lasach. Jako pracownik polskich służb mundurowych i jednocześnie uczestnik plebiscytu na Górnym Śląsku znajdował się w grupie osób od pierwszych dni II wojny światowej narażonych na represje ze strony Niemców.

Już po przejściu frontu wrócił do leśnictwa Żychce, gdzie został zatrudniony jako pracownik leśny. Na początku 1942 r. szybko nawiązał kontakt z Tajną Organizacja Wojskową „Gryf Pomorski”. W organizacji tej szczególny nacisk położono na tworzenie struktur organizacyjnych w środowiskach związanych z leśnictwem, a na komendantów gminnych powoływano leśników. Teodor Chlebosz (ps. „Odra”, „As”) mianowany został komendantem oddziału Konarzyny i odpowiedzialny był za budowanie tzw. bunkrów w Borach Tucholskich, w których ukrywały się osoby należące do organizacji ruchu oporu oraz Polacy uchylający się przed służbą w Wehrmachcie.

W konspiracji działała cała rodzina Chlebosza, w tym żona z dziećmi.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Brązowy Medal za długoletnią służbę (09.05.1938 r.)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Jako obywatel państwa pruskiego służbę wojskową odbył w wojsku pruskim. Podczas I wojny światowej służył na froncie we Francji.
Leśniczy Teodor Chlebosz przed II wojną światową angażował się w życie lokalnej społeczności, prowadząc ze szczególnym upodobaniem działalność edukacyjną wśród dzieci – szczególnie w trakcie organizowanych przez niego Dni Lasu podczas których on sam oraz nauczyciele wygłaszali referaty, a następnie odbywały się śpiewy oraz zabawy dla dzieci. Uczestniczył również w drugim powszechnym spisie ludności 9 grudnia 1931 r., jako okręgowy komisarz spisowy. Za swoją działalność odznaczony został 9 maja 1938 r. Brązowym Medalem za długoletnią służbę, przyznanym przez Dyrektora Lasów Państwowych w Toruniu. Dodatkowo na początku 1939 r. Pomorska Izba Rolnicza z okazji ” Dnia Lasu” przyznała dyplomy za wzorowe założenie i pielęgnowanie szkółek leśnych. Wśród ośmiu leśniczych, którzy szczególnie dobrze zasłużyli się w okresie 1938 i 1939 r., znalazł się Teodor Chlebosz, a dyplom uznania wręczył mu bezpośredni przełożony. Działał również jako sanator w strukturach BBWR. Corocznie, na podstawie paragrafu 12 rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U.R.P. z 1925 roku Nr 6 poz.50) Komisja Kwalifikacyjna przy Dyrekcji Lasów Państwowych przyznawała Mu bardzo dobrą opinię za pracę. Był również aktywnym myśliwym.

Biogram opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Muzeum KL Stutthoff oraz Krzysztofa Tyborskiego. Zdjęcia pochodzą z serwisu konarzyny.blogspot.pl

Skany / fotografie:

1. Karta obrachunkowa więźnia KL Stutthoff Teodora Chlebosza
2. Nożyk wykonany w obozie z numerem obozowym Teodora Chlebosza
3. Obchody Święta Lasu z udziałem dzieci ze szkół z Konarzyn, Żychc i Zielonej Huty (data nieznana)
4. Teodor Chlebosz