LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Józef Łącki

09/03/1899 – nieznana

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Łącki

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 09/03/1899

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: nieznana

 

MIEJSCE ŚMIERCI: nieznane

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Ukończył 7 – klasową szkołę powszechną. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i powrocie do życia cywilnego po odbytej służbie wojskowej ukończył szkołę dla leśniczych w Margoninie i podjął pracę w Lasach Państwowych. Od 1 września 1926 r. jako pracownik prowizoryczny, a od 17 lutego 1930 r. jako pracownik mianowany kierował Leśnictwem Cieszyny w Nadleśnictwie Mszano (obecnie teren nadleśnictw Golub-Dobrzyń i Brodnica). Kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, w maju 1939 r. objął Leśnictwo Dobrzejewice (po inż. Witoldzie Kowalczewskim, który 1 kwietnia 1939 roku został nadleśniczym Nadleśnictwa Popioły), wchodzącego wówczas w skład państwowego Nadleśnictwa Lipno z siedzibą w Skępem. Nadleśnictwem kierował Stanisław Szancer (ur. 1879 r.).

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Po wkroczeniu Sowietów w lutym 1945 r., trzech mieszkańców z Kawęczyna (Kazimierz G., Jan M., Stanisław B.), kierując się niskimi pobudkami, sporządziło pisemne doniesienie na leśniczego Łąckiego. Wręczyli je komendantowi NKWD stacjonującemu w domu Smolińskich, przy obecności gospodarzy. Łącki został natychmiast aresztowany i osadzony w Szkole Powszechnej w Obrowie, w której część pomieszczeń przeznaczono na przejściowy areszt.

Leśniczy Łącki został wywieziony do Rosji sowieckiej. Podjęta próba obrony okazała się spóźniona. Petycja grupy mieszkańców Torunia i okolic, których w czasach okupacji niemieckiej przechowywał i ratował leśniczy Łącki dotarła do komendanta rosyjskiego w Toruniu. Licznie zebrane podpisy okazały się prawdopodobnie skuteczne i Łącki został zwolniony z obozu przejściowego na terenie ZSRR . Autorzy donosu z Kawęczyna pozostali jednak bezkarni.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w okresie od 6 grudnia 1921 r. do 30 listopada 1923 r. Pan Łącki służył w Wojsku Polskim II RP.

Po napaści Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. pozostał na stanowisku leśniczego leśnictwa Dobrzejewice. Łącki na spotkaniu z załogą oświadczył, że jest Niemcem i będzie wymagał solidnej pracy, bo lasu podobnie jak ziemi ornej nie można oszukiwać. Będzie sprawiedliwym nadzorcą dla robotników leśnych. W 1940 roku podpisał Niemiecką listę Narodową (Deutsche Volksliste – DVl), co niewątpliwie podniosło jego wiarygodność w oczach niemieckich władz okupacyjnych. Prawdopodobnie uczynił to za wiedzą przełożonych z polskiego podziemia. Jeszcze w 1940 r. miał miejsce nasilony wywóz Polaków na roboty przymusowe w głąb Rzeszy. Łącki otrzymał wtedy limit na zatrudnienie 20 robotników leśnych. W obawie przed wywózką do Rzeszy, do pracy w lesie, zgłosiło się znacznie więcej chętnych. Łącki zatrudnił 40, uzasadniając konieczność takiej decyzji dużym rozmiarem prac w leśnictwie. Ponadto udało mu się utrzymać w pracy czterech gajowych narodowości polskiej, pośród których był m.in. Stanisław Makowski, podwładny Łąckiego również w strukturach polskiej organizacji konspiracyjnej.

Z relacji członków polskiego podziemia (m.in. Ignacego Bogdalskiego z Kawęczyna) wiadomo, że 1 maja 1941 r. lokalny sztab organizacji konspiracyjnej złożył przysięgę w kościele w Łążynie II , którą odbierał ks. Józef Rosiński. Teren między Drwęcą, Wisłą po Nowogród został podzielony na rejony, placówki i najmniejsze – drużyny. Komendantem (lokalnego zgrupowania) został Józef Łącki. Było to najpewniej zgrupowanie działające w strukturach Polskiej Organizacji Zbrojnej „Znak” (POZ), która przed scaleniem w ramach Armii Krajowej, była najsilniejszą i najliczniejszą polską organizacją podziemną w powiecie lipnowskim. „Znak” skupiał: ponad 1100 zaprzysiężonych członków, w tym 6 oficerów,18 podchorążych i 420 podoficerów. W początkowym okresie działalność POZ polegała na werbowaniu członków, a następnie tworzeniu oddziałów wojskowych, prowadzeniu działalności wywiadowczej, a także na tropieniu konfidentów. Oprócz tego, komendy powiatowe (Lipno, Skrwilno) organizowały szkolenie oddziałów sabotażowych i dywersyjnych. POZ na terenie powiatu lipnowskiego kolportowała instrukcje i odezwy, a także wydawała własne pismo propagandowe pt. „Iskra Wolności”. Ponadto członkowie POZ organizowali miejsca przerzutów dla osób zagrożonych i ściganych, a udających się na teren Generalnej Guberni, w tym do Warszawy.

Od 14 lutego 1942 r.podziemne organizacje tajne jak: Polska Organizacja Zbrojna „Znak”, Komenda Obrońców Polski, Związek Walki Zbrojnej i inne samorzutnie istniejące, zostały zespolone w ramach Armii Krajowej. Od tamtej chwili – formalnie – Placówka AK w Dobrzejewicach, w której komendantem był leśniczy Józef Łącki, znalazła się w strukturach Obwodu AK Lipno, Inspektoratu AK Włocławek, Okręgu AK Pomorze. W rzeczywistości proces scaleniowy trwał ponad rok i jeszcze w 1943 r. część struktur funkcjonowała pod nazwą Polska Organizacja Zbrojna (POZ).

Józef Łącki jest wymieniany jako jeden z pierwszych organizatorów ruchu oporu na terenie powiatu lipnowskiego. Przez łączników utrzymywał kontakty operacyjne z innymi placówkami AK działającymi w Obwodzie.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Józef Łącki został powołany do armii niemieckiej 20 grudnia 1917 r., zwolniony 16 marca 1918 r.

Skany / fotografie:

1. Leśniczy Józef Łącki (czwarty od prawej) w Dobrzejewicach. Rok 1943
2. Leśniczy Józef Łącki (trzeci od prawej) z żoną i grupą znajomych, okresowo zamieszkujących leśniczówkę w Dobrzejewicach. Rok 1943
3. Latem, przed stogiem siana w Dobrzejewicach. Leśniczy Józef Łącki stoi z synem na ramionach
4. Wśród wielu osób, które znajdywały schronienie u p. Łąckich, były też członkinie Armii Krajowej. Druga od prawej Zofia Łącka ps. Ziuta, trzecia Janina Sakrajda ps. Hanka. Pierwsza z lewej „ciocia Marysia” z Warszawy

Źródło: „Życie lasów kujawsko-pomorskich” – Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu nr 82, styczeń – marzec 2017 r.